Μυαλά

  • Τα πολύ καλά μυαλά ασχολούνται με τις επιχειρήσεις.
  • Τα καλά μυαλά ασχολούνται με προβλήματα που πάντα κατορθώνουν και λύνουν.
  • Τα απλά μυαλά ασχολούνται με τους άλλους.
  • Και οι άμυαλοι με την δόξα.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.