Νέα λέξη αλλά χρήσιμη στις μέρες μας

"φωτεινός πανεμπειρήμονας"