Νέα λέξη αλλά χρήσιμη στις μέρες μας

"φωτεινός πανεμπειρήμονας"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *